Handelsforeningens vedtægter

Handelsforeningen For Kongens Lyngby og Omegn, Vedtægter er gældende pr. 25/6-2020

Love og Vedtægter for Fundats for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn Odinsvej 11-13, 2800 Kongens Lyngby

Fonden til forskønnelse af Lyngby-Taarbæk Kommune   
21. April 2009   
Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling

Fundats for kongens Lyngby fonden for fælleslegaterne for Handelsforeningen og ægtefællerne Lauritzen

LOVE for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn  – 5. november 2009

§ 1 Foreningens navn er Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn

Foreningens hjemsted er Kongens Lyngby.
 
§ 2 Foreningens formål er: 

 • at fremme aktiviteter og varetage medlemmernes interesser og rettigheder. 
 • at varetage en overordnet markedsføring for regionalcenteret som helhed.  
 • at stimulere samarbejdet medlemmerne indbyrdes og udadtil gennem møde- og oplysningsvirksomhed. 
 • at deltage aktivt i kulturlivet og turistarbejdet.  
 • at varetage ældre medlemmers interesser i overensstemmelse med fundatsen for Foreningens ejendom samt legaterne. 

§ 3 Foreningens medlemmer opdeles i følgende grupper

A. Aktive medlemmer  
Enhver – herunder selskaber eller juridiske personer – der i Lyngby-Taarbæk Kommune driver erhverv, som omfattes af foreningens målsætning, kan optages som medlem.
Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om medlemskabet.  

B. Passive medlemmer
Medlemmer – eller efterlevende ægtefæller efter medlemmer – kan overgå til passivt medlemskab. Der skal dog i hvert tilfælde anmodes om at måtte overgå til passivt medlemskab ved henvendelse til formanden.

C. Æresmedlemmer
Et medlem kan alene udnævnes til æresmedlem på forslag af bestyrelsen.

Det kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

D. Borgermedlemmer

Enhver borger kan optages som borgermedlem af Handelsforeningen. Borgermedlemmer har ikke stemmeret.

§ 4 Anmodning om indmeldelse

sker til administrationen, der skriftligt bekræfter indmeldelsen. Kontingent opkræves i henhold til bestyrelses beslutning ved fastlagte terminer,  
Har et medlem ikke betalt på krævet kontingent i 12 måneder, kan bestyrelsen slette den pågældende som medlem af foreningen.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens administration med 1 måneds varsel op til et nyt kontingenthalvårs start. Kontingenthalvåret starter henholdsvis 1. januar og 1. juli.
Såfremt et medlem overtræder skrevne regler for foreningen eller normal handelspraksis til skade for foreningens renommé, kan en enstemmig bestyrelse udelukke den pågældende indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor udelukkelsen skal behandles under et særskilt punkt på dagsordenen. Udelukkelsen er endelig, når 2/3 af de angivne stemmer er herfor. 
 
§ 6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Kun de under § 3 nævnte medlemmer – eller disses repræsentanter – har adgang til generalforsamlingen, og alene de under § 3 a. nævnte medlemmer har stemmeret, dog kun for så vidt forfaldent kontingent er betalt. Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt givet til en betroet medarbejder.   
Bestyrelsen kan invitere andre til at overvære en generalforsamling, uden at der kan gives disse stemmeret.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Den indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.  
Forslag, som ønskes fremlagt og behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 2 uger inden generalforsamlingen. 
Dagsorden samt forslag fra bestyrelsen skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.
Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen, men kan også ses hos kassereren efter aftale.
 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

A. Valg af dirigent  

B. Beretning om foreningens virksomhed, herunder en orientering vedr. Handelsskolen København Nord  

C. Forelæggelse af det reviderede regnskab for henholdsvis:

1.  Foreningen

2.  Ejendommen

3.  Legaterne

D. Forelæggelse af budgettet for det nye år, herunder fastsættelse af kontingentet for:

a. aktive og

b. passive medlemmer

E. Indkomne forslag  

F. Valg af formand

G. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

H. Valg af revisor.

I.   Eventuelt

En ekstraordinær generalforsamling afholdes, enten når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 aktive medlemmer skriftligt ønsker det ved henvendelse til formanden. Indkaldelse skal fremsendes senest 2 uger efter begæringens modtagelse, med et varsel på 2 uger for afholdelsesdato, indkaldelsen skal angive de(t) emne(r), der ønskes behandlet. 

§ 7 Enhver generalforsamling er med hensyn til lovændringer beslutningsdygtige, når 1/3 af alle stemmer er repræsenteret.   

Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de angivne stemmer støtter ændringen. 
I øvrigt træffes alle afgørelser ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når enten dirigenten eller blot ét medlem ønsker det.
Hvis en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan et forslag vedtages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt i samme øjemed unde hensyntagen til antal repræsenterede stemmer, når blot 2/3 af de angivne stemmer støtter forslaget.

§ 8 Bestyrelsen består af 9 medlemmer samt formanden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Formanden vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. 9 medlemmer vælges ligeledes af generalforsamlingen for en 2-årig periode, dog således at der hvert år afgår 3 medlemmer efter tur.
Ved valg af medlemmer til bestyrelsen bør det tilsikres, at følgende områder i bymidten af Kgs. Lyngby er repræsenteret:

– Lyngby Hovedgade med sidegader
– Jernbanepladsen/Ulrikkenborg Plads
– Magasin Kgs. Lyngby
– Lyngby Storcenter

§ 9 På den ordinære generalforsamling vælges revisor for det kommende regnskabsår.  

§ 10 Alle valg sker ved simpel stemmeflerhed. Genvalg kan finde sted.

§ 11 Den valgte bestyrelse konstituerer sig straks efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren og sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til varetagelse af foreningens daglige drift. Forretningsudvalget er ansvarligt over for bestyrelsen og sammensættes således: Formand og næstformanden samt 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved forretningsudvalgets sammensætning bør det tilsikres, at delområderne i bymidten af Kgs. Lyngby repræsenteres på linie med valg til bestyrelsen, jf. vedtægterne § 8.
Bestyrelsen nedsætter diverse udvalg, der også bør have medlemmer uden for bestyrelsen. Formændene for udvalgene kan inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen udpeger hvert 4. år 1 repræsentant til Handelsskolen København Nords bestyrelse. Denne 4-årige periode følger valgene til kommunalbestyrelsen.

§ 12 Bestyrelsesmøde afholdes efter formanden begæring, eller når mindst 3 medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer – deriblandt enten formand eller næstformand – er til stede. 

§ 13 Over bestyrelsesmøder føres referat, der skal godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget. Over generalforsamlinger føres referat, der skal godkendes og underskrives af den på generalforsamlingen valgte dirigent.  

§ 14 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forbindelse med kasserer eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt vedrørende den daglig drift til kasserer eller særlig ansvarlig. 

§ 15 Foreningen kan kun opløses, såfremt 3/4 af dens aktive medlemmer enten på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling eller hvis en skriftlig urafstemning stemmer derfor.   

Foreningens eventuelle formue overdrages på tilsvarende måde som beskrevet i fundatsen for foreningens understøttelsesfond § 10.

Forelagt på den ordinære generalforsamling den 21. april 1982 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. maj 1982.
Ændringer blev forelagt på den ekstraordinære generalforsamling den 25. april 2001 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. august 2001 og yderligere revideret på den ordinære generalforsamling den 21. april 2009.

Ændringer blev forelagt og vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 25. juni 2020 

Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegns bestyrelse. Juni 2020

Michael G. Dupont, Formand

Carsten Bak Sørensen, Næstformand

Thorkild Baltzer

Ulrik Jardorf

Rene Hartvig Rasmussen

Thomas Damsholt

Maria Bredsgaard

Jacob Jørgensen

Lise Marie M. Lagoni, Sekretær og Forretningsfører

 

FUNDATS for Handelsforeningen for Kongens Lyngby
og Omegn – Odinsvej 11-13, 2800 Kongens Lyngby.   

§ 1  Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn har oprettet en stiftelse for ovennævnte ejendom med det formål at skaffe bolig til:

Nuværende eller tidligere medlemmer af Handelsforeningen eller disses efterlevende ægtefæller – pårørende til og/eller medarbejdere hos Handelsforeningens medlemmer jf. bestemmelserne § 7  
Ejendommen har 12 lejligheder.

§ 2 Handelsforeningens bestyrelse er stiftelsens overordnede ansvarlige.   

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en administrator af ejendommen, som refererer til bestyrelsen.
Administrator fører tilsyn med ejendommen, herunder opkræver husleje og afholder ejendommens udgifter.
Administrator skal endvidere forestå ejendommens daglige drift og sørge for opretholdelse af ro og orden samt udførelsen af de nødvendige reparationer på en sådan måde, at ejendommen stedse kan betragtes som værende vel vedligeholdt.
Administrator udarbejder selvstændigt budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse og godkendelse på bestyrelsesmøde i Handelsforeningen i sidste kalenderkvartal året før.
Ved større reparationer og fornyelse skal administrator forelægge projekt og budget til endelig afgørelse i bestyrelsen inden projektets gennemførelse.

§ 3 Ejendommens regnskabsår er kalenderåret.  

Administrator fører regnskab, alle indkomne midler indsættes straks på ejendommens konto i pengeinstitut.  
Der udarbejdes kvartalsvis regnskabsrapportering med budgetopfølgning samt balance til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. 
Der udarbejdes revideret årsregnskab og balance til forelæggelse og godkendelse på Handelsforeningens ordinære generalforsamling senest i efterfølgende års april måned. 
Revisor er den samme, som Handelsforeningen har valgt som revisor.
Der må ikke ske sammenblanding af ejendommens og Handelsforeningens økonomiske forhold.
Bortset fra ydelser til konkrete formål, hvis det forud er godkendt på Handelsforeningens ordinære generalforsamling. 
Handelsforeningens bestyrelse er berettiget til når som helst at efterse administrators bankbeholdninger, regnskaber og bilag.

§ 4 For det med administrationen forbundne arbejde modtager administrator et af bestyrelsen fastsat passende vederlag godkendt på bestyrelsesmødet, hvor budget for ejendommen godkendes.  

§ 5 Hvis intet medlem af bestyrelsen kan påtage sig hvervet som administrator, kan bestyrelsen til denne post vælge et af foreningens aktive medlemmer, eller ansættelse af en forretningsfører, eller bestyrelsen kan overdrage totaladministrationen til et professionelt ejendomsadministrationsselskab på kontrakt. 

Den valgte administrator er underkastet bestyrelsens kontrol og arbejder med fuldt ansvar over for bestyrelsen.  

§ 6 Medens alle spørgsmål om ejendommens administration afgøres ved almindelig stemmeflertal inden for bestyrelsen, kræves der ved ejendommens salg, prioritering eller pantsætning, at Handelsforeningens samlede bestyrelse går ind herfor. Kan bestyrelsen ikke opnå enighed afgøres spørgsmål på Handelsforeningens generalforsamling. 

§ 7 Ledige lejligheder bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til alle Handelsforeningens medlemmer, og en ledig lejlighed skal udlejes så hurtigt som muligt.  

For at få en lejlighed skal den/de lejesøgende, eller hvis det er en enke/enkemand eller hendes/hans afdøde ægtefælle opfylde følgende betingelser:

Have været medlem af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn og betalt kontingent til samme i mindst 5 år, eller have tilknytning til et medlem af foreningen evnt. som ansat eller lignende.
Ved valg blandt flere ansøgere har medlemmer med størst anciennitet som medlem af Handelsforeningen normalt fortrinsret, dog skal der også tages hensyn til ansøgerens økonomiske og øvrige forhold.
En af boligerne kan udlejes som tjenestebolig for vicevært. Viceværten har kun boligen i den tid, hvor hvervet som vicevært opretholdes.
Når en lejer får en bolig, bliver ægtefællen også berettiget til som enke/enkemand at beholde boligen ved medlemmets dødsfald.
Fremlån eller fremleje af boligen må ikke finde sted, og husdyr må ikke holdes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

§ 8 Huslejen fastsættes af bestyrelsen.  

Opsigelse af en beboer sker i henhold til lejelovgivningens bestemmelser herom.
Ved ejendommens ejerskifte er foreningens medlemmer beskyttet mod opsigelse som følge af ejerskiftet.

§ 9 Eventuelle ændringer i nærværende bestemmelser skal godkendes på en generalforsamling i Handelsforeningen, jf. bestemmelserne om ændringer af Handelsforeningens love.   

Således vedtaget på Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegns ekstraordinære generalforsamling den 25. april 2001 og endelig vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 8. august 2001 og yderligere revideret på den ordinære generalforsamling 21. april 2009.

Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegns bestyrelse. April 2009

Thorkild Baltzer, Formand                         
Karl Henning Petersen, Næstformand  

Torben Schwabe
René Hartvig Hansen
Leif Fredberg
Anne Marie Hansen
Flemming Devantier
Ole Gram Olesen, Sekretær                                       
Steffen Hindkjær, Forretningsfører    

 

VEDTÆGTER for  Fonden til forskønnelse
af Lyngby-Taarbæk Kommune Juleudsmykningsudvalgets Fond
(Fonden til forskønnelse af Lyngby-Taarbæk kommune)

§ 1. Fondens navn er FONDEN TIL FORSKØNNELSE AF LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Som Binavn benyttes FONDEN FOR JULEUDSMYKNINGSUDVALGET

§ 2. Fondens stifter er Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn

§ 3. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune

§4.Fondens formål er i Lyngby-Taarbæk kommune:

 1. At sørge for etablering og vedligeholdelse af julebelysning.
 2. At belønne tiltag omkring etablering og/eller genskabelse af gode bymiljødetaljer.
 3. At belønne for smuk istandsættelse af ejendomme og facader.
 4. At yde bidrag til og medvirke til tilvejebringelse af belysning af historiske bygninger.
 5. At yde bidrag til opsætning af kunst.
 6. At yde støtte til nye kulturelle tiltag.                               

§5. Fondens erhvervsmæssige virke består i mod vederlag at yde assistance til markedsføring af Lyngby-Taarbæk herunder aktiviteter, der udføres af flere i fællesskab.

§6. Grundkapitalen udgør kr. 479.261,00.

§7. Som arbejdskapital overtager fonden ved stiftelsen herudover midler fra “Juleudsmykningsudvalget i Kongens Lyngby” ca. kr. 27.000 (SE nr. 18025140). Der findes ingen forpligtelser. Yderligere værdier overtages ikke.§§8. Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder.

§9. Bestyrelsen består af 3 personer, der alle er myndige og rådige over deres bo.

Bestyrelsen er selvsupplerende, således at et medlems udtræden eller død medfører, at de andre kan indvælge et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer skal have enten bopæl eller erhverv i Lyngby-Taarbæk kommune og skal i øvrigt fratræde ved det fyldte 75. år.

§10. Regnskabsåret løber fra den 1/7 til 30/6, således at første regnskabsår dækker perioden 1/7 1996 til 30/6 1997.

Regnskabet revideres hvert år af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§11. Midler, der, jf. fondens § 4 nr. 1 og § 5, indgår til etablering og vedligeholdelse af julebelysning, må kun anvendes til dette formål. Eventuelt overskud hensættes til fremtidig vedligeholdelse, forbedring og/eller hovedistandsættelse af juleudsmykningsmateriellet. Ved ophør med denne aktivitet overgår hensættelser til fondens øvrige formål.

§12. Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. — Fonden kan ansætte forretningsfører ti varetagelse af daglige funktioner og meddele den pågældende prokura.

§13. Af årets overskud skal der under hensyntagen til bestemmelserne i § 11 hensættes passende beløb til konsolidering af fondskapitalen.

Resterende overskud kan overføres til fri kapital og anvendes til opfyldelse af fondens formål.

§14. Fonden hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue, og det påhviler ikke bestyrelsen eller andre personlige hæftelser, med mindre sådanne særskilt er påtaget.

§15. Ændring af vedtægter og beslutning af fondens opløsning kan kun ske, såfremt alle 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, og formuen skal i tilfælde af fondens opløsning tilfalde Fælleslegatet for Handelsforening for Kongens Lyngby og Omegn eller legater eller institutioner (juridiske personer), der virker til støtte for formål beslægtede med fondens formål.

Vedtaget den 2. juni 2022

 

Fundats for kongens Lyngby fonden for fælleslegaterne for Handelsforeningen og ægtefællerne Lauritzen

§ 1. Fondens navn er ”Kongens Lyngby Fonden for fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne Lauritzen”. 

Fonden er stiftet ved en sammenlægning af ”Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn” og ”Hans og Lilly Lauritzens Mindefond”.

Kapitalstørrelsen på sammenlægningstidspunktet udgør for fælleslegatet kr. 683.823,00 og Lauritzen kr. 2.244.187,00. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2. Fondens formue udgør pr. 1/1 2005 kr. 2.928.010,00. Andre bestående legater eller nye legatmidler kan med bestyrelsens godkendelse indgå i legatets formue.

Fondens midler vil være at anbringe i pengeinstitut eller værdipapirer i overensstemmelse med den til enhver tid værende lovgivning om fonde og visse foreninger, men særlig bemærkes, at en anbringelse af indtil ¼ af kapitalen vil kunne ske på anden måde efter bestyrelsens enstemmige vedtagelse. – Støtte fra fonden, jvr. nedenfor, afholdes fortrinsvis af afkastet, men der vil efter fondsbestyrelsens skøn kunne ske anvendelse af kapitalen til de angivne formål. 

§ 3. Fonden bestyres af bestyrelsen for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn, der består af 9 medlemmer foruden formanden. – Der føres selvstændig protokol over fondsbestyrelsens møder. 

§ 4. Fondens formål er at anvende de af fondskapitalen indvundne midler, med fradrag af administrationsomkostninger, efter bestyrelsens skøn til støtte for:

A. Unge mænd eller kvinder under uddannelse inden for dansk erhvervsliv, specielt unge i Lyngby-Taarbæk Kommune eller studerende på Handelsskolen København Nord og således, at uddelingen kan ske til ansøgere, uanset om disses uddannelse skal ske i Danmark eller i udlandet.

B. Værdigt trængende ældre købmænd, der har haft forretning i Lyngby-Taarbæk Kommune, og som er eller har været medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn eller disses efterlevende ægtefæller samt medlemmer. Der er eller har været passive eller aktive medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn i mindst 5 år. Ligeledes kan understøttelse ydes til efterlevende ægtefæller efter og børn under 18 år af sådanne medlemmer.

Uddelingerne under B bør normalt ikke overstige 1/7 af den samlede udlodning.

Legatbestyrelsen fastlægger legatportionernes størrelse og træffer afgørelse om, hvem legatet skal tilfalde. – Legatportionerne kan tildeles for et eller flere år efter ansøgning.

Ikke uddelte beløb kan henlægges til udlodning de følgende år uden at skulle betragtes som tillagt kapitalen. 

§ 5. Regnskabet er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsaut. eller registreret revisor.

Vedtægterne for fonden kan ændres ved generalforsamling i Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn i overensstemmelse med denne forenings regler for vedtægtsændringer, men i øvrigt i overensstemmelse med fondslovens kapitel 9.


Kgs. Lyngby, Bestyrelsen for Handelsforeningen For Kongens Lyngby og Omegn

Thorkild Baltzer, Formand
Karl Henning Petersen, Næstformand
Torben Schwabe
Leif Fredberg
René Hartvig Hansen
Anne Marie Hansen
Flemming Devantier
Ole Gram Olesen, Sekretær
Steffen Hindkjær, Forretningsfører
 
 

Close Menu