Legat for kongens Lyngby fonden for fælleslegaterne for Handelsforeningen og ægtefællerne Lauritzen

Her kan du downloade ansøgningsskema til at søge om fælleslegaterne for Handelsforeningen og ægtefællerne Lauritzen, der bliver uddelt i juni måned. Ansøgningen skal være indsendt før den 31. maj. Når du har besvaret spørgsmålene, så send dem som en pdf til Handelsforeningens sekretariat på e-mail: information@lyngbyhandel.dk.

VEDTÆGTER FOR LEGATET

Fundats for kongens Lyngby fonden for fælleslegaterne for Handelsforeningen og ægtefællerne Lauritzen

 • § 1.
  Fondens navn er ”Kongens Lyngby Fonden for fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne Lauritzen”. 

  Fonden er stiftet ved en sammenlægning af ”Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn” og ”Hans og Lilly Lauritzens Mindefond”.

  Kapitalstørrelsen på sammenlægningstidspunktet udgør for fælleslegatet kr. 683.823,00 og Lauritzen kr. 2.244.187,00. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.
 • § 2.
  Fondens formue udgør pr. 1/1 2005 kr. 2.928.010,00.

  Andre bestående legater eller nye legatmidler kan med bestyrelsens godkendelse indgå i legatets formue.

  Fondens midler vil være at anbringe i pengeinstitut eller værdipapirer i overensstemmelse med den til enhver tid værende lovgivning om fonde og visse foreninger, men særlig bemærkes, at en anbringelse af indtil ¼ af Kapitalen vil kunne ske på anden måde efter bestyrelsens enstemmige vedtagelse. – Støtte fra fonden, jvr. nedenfor, afholdes fortrinsvis af afkastet, men der vil efter fondsbestyrelsens skøn kunne ske anvendelse af kapitalen til de angivne formål. 
   
 • § 3 Fonden bestyres af bestyrelsen for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn, der består af 9 medlemmer foruden formanden. – Der føres selvstændig protokol over fondsbestyrelsens møder.   
 • § 4.
  Fondens formål er at anvende de af fondskapitalen indvundne midler, med fradrag af administrationsomkostninger, efter bestyrelsens skøn til støtte for:

  A. Unge mænd eller kvinder under uddannelse inden for dansk erhvervsliv, specielt unge i Lyngby-Taarbæk Kommune eller studerende på Lyngby Handelsgymnasium/Lyngby Handelsskole, UNORD og således, at uddelingen kan ske til ansøgere, uanset om disses uddannelse skal ske i Danmark eller udlandet.

  B. Værdigt trængende ældre købmænd, der har haft forretningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, og som er eller har været medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn eller disses efterlevende ægtefæller samt medlemmer. Der er eller har været passive eller aktive medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn i mindst 5 år. Ligeledes kan understøttelse ydes til efterlevende ægtefæller efter og børn under 18 år af sådanne medlemmer.

  Uddelingerne under B bør normalt ikke overstige 1/7 af den samlede udlodning.

  Legatbestyrelsen fastlægger legatportionernes størrelse og træffer afgørelse om, hvem legatet skal tilfalde. – Legatportionerne kan tildeles for et eller flere år efter ansøgning.

  Ikke uddelte beløb kan henlægges til udlodning de følgende år uden at skulle betragtes som tillagt kapitalen. 
   
 • § 5. Regnskabet er kalenderåret.

  Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsaut. eller registreret revisor.

  Vedtægterne for fonden kan ændres ved generalforsamling i Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn i overensstemmelse med denne forenings regler for vedtægtsændringer, men i øvrigt i overensstemmelse med fondslovens kapitel 9.


  Kgs. Lyngby, den Bestyrelsen for Handelsforeningen For Kongens Lyngby og Omegn

  Thorkild Baltzer, Formand
  Karl Henning Petersen, Næstformand
  Torben Schwabe
  Leif Fredberg
  René Hartvig Hansen
  Anne Marie Hansen
  Flemming Devantier
  Ole Gram Olesen, Sekretær
  Steffen Hindkjær, Forretningsfører
Close Menu